Apie Mus

HIDROENERGETIKOS PERSPEKTYVA

Lietuvoje vis didesnę reikšmę įgyja alternatyvūs energijos šaltiniai. Vienas jų – vandens energijos panaudojimas elektros energijai gaminti. Technologinio proceso metu į aplinką nepatenka teršalai, paprastai susidarantys naudojant tradicinius ar kai kuriuos atsinaujinančius energijos šaltinius. Tai – pelenai, sieros dioksidas, azoto oksidai, anglies dvideginis. Dabartiniu metu sprendžiant strateginius energetinius klaisimus svarbiu veiksniu tampa globalinio klimato atšilymo veiksnys. Diskuruojami CO2 išmetimų mokesčiai, kuriamos CO2 rinkos. Vertinant hidroelektrinių konkurencingumą su kitais elektros gamybos šaltiniais, šalys skirstomos į tris grupes. Lietuva priklauso 3-iai šalių grupei, kurios neturi savo organinio kuro išteklių. Čia konkurencingos yra hidroelektrinės, kurios pagal svarbiausius įtakos aplinkai veiksnius per visą „gyvavimo ciklą“ rodo, kad pagal CO2, SO2, NOx išmetimus, hidroelektrinės yra kur kas pranašesnės. Hidroenergija yra viena iš vietinių, atsinaujinančių beatliekinės energijos šaltinių. Dėl aplinkos ir socialinės hidroelektrinių įtakos vyksta dieli ginčiai visuomenėje. Tačiau šiose diskusijose dažniausiai kalbama apie vietinę neigiamą hidroelektrinių įtaką, pamirštant jos teigiamą globalinę įtaką mažinant CO2 išmetimus.